แผนผังการให้บริการ

ติดต่อขอใช้บริการ

ลงนามในสัญญาเช่า(รายละเอียดเป็นไปตามบริษัทกำหนด)

บริษัทนำเครื่องไปติดตั้ง

ผู้ใช้บริการตรวจสอบความเรียบร้อย

ในระยะเวลา 1 เดือน service ให้ฟรี 2 ครั้ง

ในกรณีที่เครื่องเสียจากการใช้งานเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันที

Copyright © ccccomputer.net All rights reserved